Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2016

zdzierapapezdachu
Zaległosie
zdzierapapezdachu
Mężczyzna, który jest Ci pisany, przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. (...) Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie Ci szczęścia, tylko ból.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaizz09 izz09
zdzierapapezdachu
0705 2046
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrependimento arrependimento
7094 10ea
Reposted fromRemulaner Remulaner viascorpix scorpix
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
3884 da8a 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viaarrependimento arrependimento
zdzierapapezdachu
snake
Reposted frome-gruppe e-gruppe viasarkastyczna sarkastyczna
zdzierapapezdachu
1419 1984 500
Reposted fromdisarmed disarmed viasarkastyczna sarkastyczna
zdzierapapezdachu
7521 11ea 500
Mikko Lagerstedt, Frozen World, Finland
Reposted fromhormeza hormeza viaarrependimento arrependimento
zdzierapapezdachu
0996 fdc7 500
#Moomins
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Był taki czas, gdy ciągle się spieszyłam. Na przykład jechałam tramwajem i chciałam, żeby on jechał jeszcze szybciej. Miałam ten pośpiech w sobie. I nagle pomyślałam: „Zaraz, dokąd ja się tak śpieszę? Przecież na końcu czeka na mnie trumna” (śmiech). Pozbądź się tego wewnętrznego biegu. Oglądaj świat, obserwuj, co się dookoła ciebie dzieje, bo życie mamy jedno, a przecież we wszystkim można znaleźć tyle piękna. Właściwie samo to, że się żyje, jest już czymś cudownym.
— Danuta Szaflarska
Reposted fromDreamsMayCome DreamsMayCome viaizz09 izz09
zdzierapapezdachu
Reposted fromFlau Flau viaarrependimento arrependimento
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
9337 8c22 500
Reposted fromsuben suben viaeternaljourney eternaljourney

December 28 2015

zdzierapapezdachu
7083 a7ef 500
Reposted frommrautyna mrautyna viamishasta mishasta
zdzierapapezdachu
1446 05d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamishasta mishasta
zdzierapapezdachu
5231 f235
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamishasta mishasta
5896 46fa 500

geeknetwork:

Pew Pew

By BomDesignz | Available as prints & more via Society6

Reposted fromthebestatlife thebestatlife vialadykenobi ladykenobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl