Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

zdzierapapezdachu
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
0330 9e55
Reposted frommistyfalcon mistyfalcon viaoutofmyhead outofmyhead
zdzierapapezdachu
8492 08bd
new sport
Reposted frombecurious becurious viaoutofmyhead outofmyhead
zdzierapapezdachu
0523 cdd1 500
alpha-201 in /r/me_irl
Reposted fromlooque looque viaoutofmyhead outofmyhead
zdzierapapezdachu
9697 d836
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
zdzierapapezdachu
Hit the road, Jack
Reposted fromkoenig-hagen koenig-hagen
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Play fullscreen
school shooting song
Reposted fromxempx xempx
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Play fullscreen
school shooting song
Reposted fromxempx xempx
zdzierapapezdachu
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaNoCinderella NoCinderella
zdzierapapezdachu
1527 d5a4
Reposted fromtfu tfu viasober sober
zdzierapapezdachu
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viadestroyed destroyed
zdzierapapezdachu
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viaikari ikari
zdzierapapezdachu
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Wiesz, że ja dopiero przy tobie zrozumiałam, co to znaczy tak naprawdę kochać drugiego człowieka?
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl